วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2556

ข้อสอบพร้อมเฉลยวิชาสุขศึกษาฯ ศิลปะ และการ งานอาชีพo-net ปี 2554

-->

ข้อสอบพร้อมเฉลยวิชาสุขศึกษาฯ ศิลปะ และการ

งานอาชีพo-net ปี 2554
ไม่สามารถแสดงเนื้อหาได้เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับ อักขระอักษร  ต้อง ดาวน์โหลด เท่านั้น !!!


วิธีดาวโหลดข้อสอบ


 คลิ๊กดาวน์โหลดไปจะเจอหน้าของ Adf.ly รอ 5 วินาที

จากนั้นคลิ๊กซ้ายใส่ ตรงที่คำว่า กดข้าม>

โหลดได้เลย

ข้อสอบพร้อมเฉลยวิชาสังคมศึกษา o-net ปี 2554

-->

ข้อสอบพร้อมเฉลยวิชาสังคมศึกษา o-net ปี 2554
ไม่สามารถแสดงเนื้อหาได้เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับ อักขระอักษร  ต้อง ดาวน์โหลด เท่านั้น !!!วิธีดาวโหลดข้อสอบ


 คลิ๊กดาวน์โหลดไปจะเจอหน้าของ Adf.ly รอ 5 วินาที

จากนั้นคลิ๊กซ้ายใส่ ตรงที่คำว่า กดข้าม>

โหลดได้เลย

ข้อสอบพร้อมเฉลยวิชาภาษาอังกฤษ o-net ปี 2554

-->

ข้อสอบพร้อมเฉลยวิชาภาษาอังกฤษ o-net ปี 2554
ไม่สามารถแสดงเนื้อหาได้เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับ อักขระอักษร  ต้อง ดาวน์โหลด เท่านั้น !!!
วิธีดาวโหลดข้อสอบ


 คลิ๊กดาวน์โหลดไปจะเจอหน้าของ Adf.ly รอ 5 วินาที

จากนั้นคลิ๊กซ้ายใส่ ตรงที่คำว่า กดข้าม>

โหลดได้เลย

ข้อสอบพร้อมเฉลยวิชาวิทยาศาสตร์ o-net ปี 2554

-->

ข้อสอบพร้อมเฉลยวิชาวิทยาศาสตร์ o-net ปี 2554
ไม่สามารถแสดงเนื้อหาได้เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับ อักขระอักษร  ต้อง ดาวน์โหลด เท่านั้น !!!

วิธีดาวโหลดข้อสอบ


 คลิ๊กดาวน์โหลดไปจะเจอหน้าของ Adf.ly รอ 5 วินาที

จากนั้นคลิ๊กซ้ายใส่ ตรงที่คำว่า กดข้าม>

โหลดได้เลย

ข้อสอบพร้อมเฉลยภาษาไทย o-net ปี 2554

-->

ข้อสอบพร้อมเฉลยภาษาไทย o-net ปี 2554ไม่สามารถแสดงเนื้อหาได้เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับ อักขระอักษร  ต้อง ดาวน์โหลด เท่านั้น !!!
วิธีดาวโหลดข้อสอบ


 คลิ๊กดาวน์โหลดไปจะเจอหน้าของ Adf.ly รอ 5 วินาที

จากนั้นคลิ๊กซ้ายใส่ ตรงที่คำว่า กดข้าม>

โหลดได้เลย
ข้อสอบคณิตศาสตร์ o-net ปี 2554

-->


ข้อสอบพร้อมเฉลยคณิตศาสตร์ o-net ปี 2554ไม่สามารถแสดงเนื้อหาได้เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับ อักขระอักษร  ต้อง ดาวน์โหลด เท่านั้น !!!
วิธีดาวโหลดข้อสอบ


 คลิ๊กดาวน์โหลดไปจะเจอหน้าของ Adf.ly รอ 5 วินาที

จากนั้นคลิ๊กซ้ายใส่ ตรงที่คำว่า กดข้าม>

โหลดได้เลย

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556

ข้อสอบพร้อมเฉลย วัดศักยภาพทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ A-NET ปี 52

-->


ข้อสอบพร้อมเฉลย วัดศักยภาพทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ A-NET ปี 52
วิธีดาวโหลดข้อสอบ


 คลิ๊กดาวน์โหลดไปจะเจอหน้าของ Adf.ly รอ 5 วินาที

จากนั้นคลิ๊กซ้ายใส่ ตรงที่คำว่า กดข้าม>

โหลดได้เลย
ความถนัดทางสถาปัตยกรรม


ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ
1. ส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมไทย ข้อใดต่อไปนี้คือสิ่งที่
เรียกว่า “ฐานราก”
ก) ใบดั้ง ข) ไขรา
ค) งัว ง) หย่อง
2. ส่วนประกอบใดของอุโบสถ ที่ทำหน้าที่รับน้ำหนัก
ก) ช่อฟ้า ข) ใบระกา
ค) หางหงส์ ง) คันทวย
3. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด ถึง “จิตรกร” ที่เป็นผู้นำวิธีการเขียน
ภาพแบบใหม่เข้ามาในประเทศไทย
ก) สมเด็จกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ : การเขียนภาพเฟรสโก
: รัชกาลที่ 5
ข) สมเด็จกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ : การเขียนภาพเฟรสโก
: รัชกาลที่ 6
ค) ขรัว อินโข่ง : การเขียนภาพ Perspective : สมัยรัชกาลที่ 4
ง) ขรัว อินโข่ง : การเขียนภาพ Perspective : สมัยรัชกาลที่ 5
4. ข้อใดคือรูปแบบของเจดีย์ที่พบในสมัยสุโขทัย
ก) ทรงลังกา, ย่อมุมไม้สิบสอง
ข) ทรงลังกา, พุ่มข้าวบิณฑ์
ค) ทรงโอคว่ำ, ทรงปราสาทยอด
ง) ทรงโอคว่ำ, ทรงศิขร
5. ศิลปินแห่งชาติ สาขาสถาปัตยกรรมร่วมสมัย คนล่าสุด (ปี2550)
คือท่านใด
ก) นายนิธิ สถาปิตานนท์
ข) นายจุลทัศน์ กิติบุตร
ค) ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ
ง) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา
6. สถาปนิกคนใดที่เป็นเจ้าของวลี “รูปทรงเดินตามหน้าที่การใช้งาน”
(form follows function)
ก) หลุยส์ ซุลลิแวน (Louis Sullivan)
ข) ลุดวิค มีส แวน เดอร์ โรห์ (Ludwig Mies van der Rohe)
ค) แฟรงค์ แกรี่ (Frank Gehry)
ง) เรม คูลฮาส (Rem Koolhaas)
7. จากภาพหัวเสา จงเลือกความสัมพันธ์ที่ถูกต้องที่สุด
ก) A=Doric order / B=Ionic oder / C= Corinthian order : กรีก
ข) A=Doric order / B=Ionic oder / C= Corinthian order : โรมัน
ค) A=Doric order / B=Composite oder / C= Corinthian order : กรีก
ง) A=Ionic order / B=Doric oder / C= Corinthian order : โรมัน
8. ถ้าท่านต้องออกแบบบ้านในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
ท่านควรเลือกใช้หลังคาประเภทใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก) หลังคาเพิงหมาแหงน (Shed Roof)
ข) หลังคาปั้นหยา (Hip Roof)
ค) หลังคาแบนเรียบ (Flat Roof)
ง) หลังคาจั่ว (Gable Roof)
9. เหตุผลที่แท้จริงของการออกแบบ “คอห่าน” ของโถสุขภัณฑ์
คืออะไร?
ก) เพื่อให้น้ำไหลแรงมากขึ้น
ข) เพื่อป้องกันกลิ่น
ค) เพื่อประหยัดน้ำมากขึ้น
ง) เพื่อให้ตัวโถสุขภัณฑ์ต่อกันได้พอดีกับฐาน
10. หลังคาแบบใด เหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากที่สุด
ก)
ข)
ค)
ง)
11. การเจาะช่องหน้าต่างควรเจาะด้านทิศใดของอาคารจึงจะได้รับ
ลมสบายที่สุด
ก) เหนือ ข) ใต้
ค) ตะวันออก ง) ตะวันตก
163
12. ผังห้องนอนแบบใดเหมาะสมที่สุด
ก) ข)
ค) ง)
13. บันไดชนิดใด ที่ไปใช้เป็นบันไดหนีไฟไม่ได้
ก) บันไดแนวดิ่ง (บันไดลิง) ข) บันไดเวียน
ค) บันไดเหล็ก ง) บันไดพับผ้า
14. อาคารพักอาศัย ระยะจากพื้นชั้นล่างถึงพื้นชั้นบนมีความสูง 3.15
เมตร ควรใช้ลูกตั้งจำนวนเท่าใดถึงจะทำให้ผู้อาศัยขึ้นลงได้สบาย
ก) 14 ขั้น ข) 18 ขั้น
ค) 22 ขั้น ง) 24 ขั้น
15. ให้เรียงลำดับประเภทการมุงหลังคา ที่ใช้มุมในการมุง จาก มาก
ไปหา น้อย
A. หลังคากระเบื้องว่าว
B. หลังคากระเบื้องคอนกรีต (ซีแพคโมเนีย)
C. หลังคากระเบื้องลูกฟูก
D. หลังคาเหล็กเคลือบสังกะสี
ก) A D B C ข) A B C D
ค) D C B A ง) B A D C
16. วัสดุในข้อใดที่เหมาะสำหรับปูพื้นริมสระวา่ ยน้ำมากที่สุด
ก) กระเบื้องเคลือบ ข) หินกาบ
ค) ทรายล้าง ง) หินอ่อน
17. หลอดไฟในข้อใดที่มี “ประสิทธิผลการส่องสว่างสูงที่สุด”
(Luman / watts)
ก) หลอดโซเดียมแรงดันต่ำ (Low Pressure Sodium Lamp)
ข) หลอดคอมแพกท์ฟลูออเรสเซนท์วอร์มไวท์
ค) หลอดทังสเตนฮาโลเจน 5000 เคลวิน
ง) หลอด LED
18. จากตัวเลือก พืชชนิดใดที่ควรปลูกในสนามเด็กเล่นของโรงเรียน
อนุบาล
ก) รำเพย (Yellow oleander) ข) หญ้านวลน้อย (Manila grass)
ค) ลีลาวดี (Templetree) ง) กุหลาบ (Rose)
19. ต้นไม้ชนิดใดควรใช้ที่ใช้ในลานจอดรถเพื่อให้ร่มเงาได้ทุกฤดูกาล
ก) มะม่วง (Mangifera) ข) จามจุรี (Rain Tree)
ค) อโศกอินเดีย (Asoke tree) ง) มะฮอกกานี (Mahogany)
20. ต้นไม้ชนิดใดไม่นิยมปลูกในบ้านตามคตินิยมของไทย
ก) พลับพลึง ข) รักเร่
ค) พุดซ้อน ง) เดหลี
21. จากแผนผัง บริเวณ [A] ควรปลูกต้นไม้ชนิดใด
ก) ไทร ข) ก้ามปู
ค) มะม่วง ง) ยางอินเดีย
22. จากภาพ A-H ข้อใดบ่งบอกชื่อของต้นไม้ได้ถูกต้องทุกข้อ
ก) B = ยางอินเดีย, H = มะฮอกกานี, F = หมากแดง
ข) D = จามจุรี, D = ไทร, A = ราชพฤกษ์
ค) C = หูกวาง, G = เฟื่องฟ้า, A = เข็มแคระ
ง) D = ก้ามปู, E = อโศกอินเดีย, F = ตาล
23. ห้องใดที่ได้รับลมแรงที่สุด
น.
ทิศทางลม
ก)
164
24. แสงธรรมชาติที่สบายตามากที่สุด มักมาจากทางทิศใดของ
ประเทศไทย
ก) ทิศเหนือ ข) ทิศใต้
ค) ทิศตะวันออก ง) ทิศตะวันตก
25. ผังห้องครัวภาพใดที่มีการจัดวางเหมาะสมที่สุดและเน้นมี
พื้นที่บนเคานท์เตอร์มากที่สุด
26. [A] ท่อระบายน้ำ จากอ่างล้างหน้า ถ้าเป็นท่อ PVC โดยทั่วไป
ใช้สีอะไร ที่เหมาะทั้งการใช้งานและราคา
[B] ท่อน้ำดี ที่เข้าสู่สุขภัณฑ์ ถ้าเป็นท่อ PVC โดยทั่วไปจะใช้
ท่อสีอะไร ที่เหมาะทั้งการใช้งานและราคา
ก) [A] ท่อระบายน้ำ : สีฟ้า / [B] ท่อน้ำดี : สีขาว
ข) [A] ท่อระบายน้ำ : สีเทา / [B] ท่อน้ำดี : สีฟ้า
ค) [A] ท่อระบายน้ำ : สีเทา / [B] ท่อน้ำดี : สีขาว
ง) [A] ท่อระบายน้ำ : สีเหลือง / [B] ท่อน้ำดี : สีฟ้า
27. โครงสร้างเหล็กสำหรับพื้นชั้น 2 ในอาคารโกดังเก็บสินค้าแบบใด
มีการรับน้ำหนักสินค้าได้ดีที่สุด
ข)
ทิศทางลม
ค)
ทิศทางลม
ง)
ทิศทางลม
ซักล้าง
ค)
ซักล้าง
ข)
ซักล้าง
ง)
ซักล้าง
ก)
ก)
ข)
ค)
ง)
165
28. ข้อใดคือคุณสมบัติของสถาปนิกที่ดีที่สุดตามอุดมคติ
ก) ออกแบบบ้านใจเจ้าของบ้าน
ข) ออกแบบบ้านตามสภาพภูมิอากาศและที่ตั้ง
ค) ออกแบบตามสมัยนิยม
ง) ออกแบบตามกฎหมาย
29. จากรูปด้านที่กำหนด (elevation) เสาบริเวณชั้นล่างของอาคาร
รูปใดเหมาะสมด้านการรับน้ำหนักมากที่สุด
30. คอนกรีตเป็นส่วนผสมของ ปูนซีเมนต์ + ทราย + หิน ถ้าเป็น
คอนกรีตโครงสร้างจะผสมของ 3 อย่างนี้ด้วยอัตราส่วนเท่าไร
(ตามปริมาตร)
ก) 1 : 1 : 1 ข) 1 : 1 : 2
ค) 1 : 2 : 4 ง) 1 : 3 : 5
31. เพราะเหตุใดจึงต้องบ่มคอนกรีตหลังจากเทคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว
ก) เพื่อไล่น้ำออกจากคอนกรีต
ข) เพื่อให้คอนกรีตแข็งตัวเร็วขึ้น
ค) เพื่อให้คอนกรีตแข็งตัวช้าลง
ง) เพื่อลดความร้อนแต่ไม่ให้น้ำระเหยออกเร็ว
32. Scale 1:100 ข้อใดมีความหมายใกล้เคียงที่สุด
ก) 1 ช่อง คือ 100 ช่อง ข) 100 ช่องคือ 1 ช่อง
ค) ขยาย 100 เท่า ง) ไม่มีข้อใดถูก
33. A C A D A F A I A .... ตัวอักษรที่ขาดหายไปคือ
ก) K ข) L
ค) M ง) N
34. จากภาพ มีรูปร่าง “สามเหลี่ยม” จำนวนเท่าใด
ก) 77 ข) 74
ค) 69 ง) 71
35. ลายกระเบื้องในข้อใดที่สามารถนำมาปูได้ตามภาพที่กำหนด
36. ข้อใดที่เข้าหลักการเรื่องความขัดแย้ง (Contrast) มากที่สุด
ก) ข)
ค) ง)
ก)
ค) ง)
ข)
ก)
ค) ง)
ข)
166
37. ข้อใดไม่ใช่รูปด้านของวัตถุที่กำหนด
38. โลโก้ (Logo) ใด ที่ใช้หลักการเรื่อง ทิศทาง มาช่วยในการออกแบบ
มากที่สุด
39. ชุดสีใดที่เหมาะสำหรับทำเป็นป้ายเตือน
ก) แดงบนพื้นขาว ข) เขียวบนพื้นแดง
ค) น้ำเงินบนส้ม ง) ดำบนพื้นเหลือง
40. การออกแบบเก้าอี้ในข้อใด ต้องคำนึงถึงสัดส่วนร่างกาย
มนุษย์มากที่สุด
ก) เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร
ข) เก้าอี้ในโรงภาพยนตร์
ค) เก้าอี้ผ้าใบชายหาด
ง) เก้าอี้ทันตกรรม
41. ถ้าท่านใส่แว่นตาที่มีกระจกเป็นสีแดงอยู่เป็นเวลานาน เมื่อ
ท่านถอดแว่นออกท่านจะเห็นสีธรรมชาติรอบข้างของท่าน
เป็นสีอะไร
ก) เหลือง ข) น้ำเงิน
ค) เขียว ง) แดง
42. จังหวะ (Rhythm) ในงานออกแบบ ประกอบด้วยคุณสมบัติ
สำคัญในข้อใด
ก) REPETITION & EMPHASIS
ข) LINE & SPACE
ค) REPETITION & SPACE
ง) FORM & SPACE
43. รูปร่างเรขาคณิต แบบใดที่มีสถานะเสถียร (STABILITY)
เมื่อตั้งบนด้านใดด้านหนึ่ง และมีสถานะไม่เสถียรเมื่อตั้ง
บนจุดยอด
ก) วงกลม ข) สามเหลี่ยม
ค) ทรงพีระมิด ง) ทรงลูกบาศก์
44 -46 จงเลือกรูปสามมิติที่ถูกต้องจากภาพคลี่ที่กำหนดให้
44.
ก) ข) ค) ง)
ก)
ค)
ข)
ง)
ก)
ค) ง)
ข)
167
45.
46.
47. จากรูปสามมิติที่กำหนด ข้อใดมิใช่รูปด้าน
ก) ข) ค) ง)
48. ชิ้นส่วนในข้อใดที่ไม่สามารถนำมาต่อกับรูปที่กำหนดได้
ก) ข) ค) ง)
ก) ข)
ค) ง)
ก) ข) ค) ง)

49. รูปทรงใดที่วางบนสามเหลี่ยม 45 องศาแล้วไม่กลิ้งตก
50. ข้อใดถูกต้อง
ก) ผู้ก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ : อ.นารถ โพธิประสาท
ผู้ก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปากร : อ.พระพรหมพิจิตร (อู๋ ลาภานนท์)
ข) ผู้ก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ : อ.พระพรหมพิจิตร (อู๋ ลาภานนท์)
ผู้ก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปากร : อ.นารถ โพธิประสาท
ค) ผู้ก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ : อ.นารถ โพธิประสาท
ผู้ก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปากร : อ.ศิลป์ พีระศรี
ง) ผู้ก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ : อ.ศิลป์ พีระศรี
ผู้ก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปากร : อ.นารถ โพธิประสาท
ก) ข)
ค) ง)
169
เฉลย 38 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม
1. ตอบ ค
งัว เป็นส่วนล่างสุดของ ฐานรากเรือนไทยประเพณี
2. ตอบ ง
คันทวย เป็นส่วนรับน้ำหนักจากหลังคา บางทีเรียกว่าค้ำยัน
3. ตอบ ค
ขรัวอินโข่ง (ขรัวแปลว่าพระ) เป็นผู้เขียนจิตรกรรมฝาผนัง
โดยอาศัยหลักการ perspective อันไม่เคยมีมาก่อนในงาน
ภาพเขียนแนวไทยประเพณี : ท่านมีอายุอยู่ในช่วงรัชกาล
ที่ 4
4. ตอบ ข
เจดีย์ในสมัยสุโขทัย มีเจดีย์ที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญคือ
ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ อันไม่สามารถหาได้จากยุคอื่นๆ
นอกจากนั้นยังมีเจดีย์ทรงลังกาอีกด้วยภายในอุทยาน
ประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัย จะมีเจดีย์ครบแทบทุก
ประเภท เช่น วัดเจดีย์เจ็ดแถวเป็นต้น
5. ตอบ ง
พ.ศ. 2545 สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม
- นายนิธิ สถาปิตานนท์ (สถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัย)
พ.ศ. 2547 สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม
- นายจุลทัศน์ กิติบุตร (สถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัย)
พ.ศ. 2549 สาขาทัศนศิลป์
- ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ (ภูมิสถาปัตยกรรม)
พ.ศ. 2550 สาขาทัศนศิลป์
- ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์
ณ อยุธยา (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย)
6. ตอบ ก
Louis Henri Sullivan
Born September 3, 1856
Boston, Massachusetts, U.S.
Died April 14, 1924 (aged 67)
Chicago, Illinois, U.S.
ท่านเป็นคนให้แนวคิด "รูปทรงเดินตามหน้าที่การใช้
งาน" กล่าวคือ การที่จะออกแบบอะไรก็ตามนั้น รูปทรง
ของสิ่งของนั้นๆควรจะมีต้นกำเนิดมาจากหน้าที่การใช้
สอย แนวความคิดนี้ ส่งอิทธิพลถึงการออกแบบในสาขา
ต่างๆ เช่นการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย
7. ตอบ ก
8. ตอบ ข
หลังคาแบบนี้จะเป็นหลังคาที่ระบายน้ำฝนเร็ว เหมาะกับ
สภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกชุกเช่นภาคใต้
9. ตอบ ข
คอห่าน หรือ trap มีไว้เลี้ยงน้ำเพื่อกันกลิ่นย้อนขึ้นมารบกวน
10. ตอบ ก
เราไม่เลือก ข เพราะมีกระจกและข้อ ค เพราะเพิงหมา
แหงนจะกันฝนได้แค่ด้านเดียวหลังคาแบนไม่เหมาะกับ
ประเทศไทย เพราะระบายน้ำฝนได้ไม่ดี
11. ตอบ ข
ลมที่พัดมามากที่สุดคือลมที่พัดมาจากทางทิศตะวันตก-
เฉียงใต้
12. ตอบ ข
มีอยู่รูปเดียวที่ไม่หันหัวเตียงไปทางทิศตะวันตกทิศ
ตะวันตกเป็นทิศที่รับแดดตลอดช่วงบ่าย และตะวันเดิน
ทางอ้อมใต้
ดังนั้นทิศนี้จึงเป็นทิศที่ร้อนที่สุด ไม่เหมาะที่จะทำเป็น
ห้องพักผ่อนหรือห้องน้ำ
13. ตอบ ข
บันไดเวียนเป็นบันไดหนีไฟไม่ได้
14. ตอบ ข
หารด้วยความสูงของลูกตั้ง 17.5 cm.
15. ตอบ ข
หลังคาที่มีระนาบใหญ่ จะไม่ต้องใช้องศาในการมุง
หลังคาเยอะ
16. ตอบ ค
ทรายล้างมี texture หยาบ และมีแรงเสียดทานกันลื่นได้ดี
17. ตอบ ก
เป็นหลอดไฟที่ใช้ตามสี่แยกทางหลวงที่ต้องการความ
สว่างสูง
18. ตอบ ข
ในตัวเลือกที่มีอยู่นี้ อันที่พอจะเลือกได้คือหญ้านวลน้อย
แต่ถ้าจะให้ทนเหยียบทนทาน ต้องเลือกหญ้ามาเลเซีย
(ถ้ามี) ส่วนรำเพยและลีลาวดี(ลั่นทม)มียางที่เป็นพิษ
กุหลาบมีหนาม
170
19. ตอบ ง
มะม่วงมียาง จามจุรีกิ่งเปราะ อโศกอินเดียเป็นไม้
ทรงกรวยไม่ให้ร่มเงา
20. ตอบ ข
ไม่เป็นมงคล
21. ตอบ ค
ยางอินเดีย กับไทร เป็นตระกูลใกล้เคียงกัน มีรากที่
น่ากลัวก้ามปูกิ่งเปราะมาก
22. ตอบ ง
ก้ามปู เป็นต้นไม้ใหญ่มากๆ ทรงคล้ายร่ม จามจุรี เป็นชื่อ
ต้นไม้พันธุ์ Albizia lebbeck ในวงศ์ Fabaceae เป็นไม้ยืน
ต้นขนาด ใหญ่ จามจุรีแดง ยังมีชื่ออื่นอีก คือ "ก้ามปู"
และ "ฉำฉา" อโศกอินเดีย เป็นต้นไม้ทรงกรวย มีใบ
แหลมยาว ใช้บังลมได้ดีในสนามเล็กๆเช่นสนามเทนนิส
ต้นตาล พบเห็นได้ทั่วไป โดยเฉพาะทางทุ่งโล่งแถบ
จ.เพชรบุรี เป็นพืชตระกูลปาล์ม
23. ตอบ ข
ช่องลมเข้าใหญ่ ช่องออกเล็ก ลมแรง
24. ตอบ ก
ทางทิศเหนือนี้ การป, ุกบ้านนิยมวางตำแหน่งห้องนั่ง
เล่นไว้ที่ทิศนี้
25. ตอบ ข
ตัดข้อ ค และ ง ได้ทันที เพราะโจทย์ถามเรื่องพื้นที่บน
counter ข้อ ก มีพื้นที่ด้านขวามากก็จริงอยู่ แต่พื้นที่ว่าง
ไม่สามารถนำไปใช้พื้นที่ได้เต็มที่เพราะไม่มี function
อื่นๆ ในขณะที่ข้อ ข มีการวางfunction ที่สลับกัน คือ
แยกพื้นที่เย็นออกจากพื้นที่ร้อนอย่างชัดเจน
26. ตอบ ข
ปัจจุบันมีการใช้ท่อไม่ถูกประเภทการใช้งานอยู่มาก
แต่ที่ถูกต้อง ท่อน้ำดีต้องเป็นสีฟ้า น้ำเสียเป็นสีเทา และ
สีเหลืองเป็นสายไฟ
27. ตอบ ค
การรับแรงและกระจายแรงในลักษณะนี้เหมาะสมที่สุด
28. ตอบ ก
ในข้อนี้เหมือนจะถูกทั้งข้อ ข และข้อ ก
ก ถูกมากกว่าเพราะ ในเมื่อจะออกแบบ ต้องถามความ
ต้องการของเจ้าของบ้านก่อน
29. ตอบ ค
แนวเสาที่รับน้ำหนัก และ แนวตาราง GRID จะต้อง
ตรงกัน ถึงจะรับน้หนักได้ดีที่สุด
30. ตอบ ค
1:2:4 จะเป็นส่วนผสมของคอนกรีตโครงสร้าง หรือฐาน
รากที่ไม่ต้องการความเรียบสวย
31. ตอบ ก
การบ่มคอนกรีตด้วยการเอากระสอบชุบน้ำห่อคอนกรีต
ไว้เพื่อป้องกันคอนกรีตแตก
32. ตอบ ง
จริงๆแล้วข้อนี้เหมือนจะถูกทุกข้อ โดยเฉพาะข้อ ก และ
ข แต่จริงๆแล้วความหมายของการใช้ scale คือการย่อ
หรือ ขยายสัดส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับการเขียนแบบ
ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ ของจริงมีขนาด 100 ส่วน แต่
ย่อเหลือเพียง 1 ส่วน
33. ตอบ ค
เป็นข้อทดสอบหาความสัมพันธ์เรียงตามความห่างของ
ตัวอักษร
A B C
A B C D (ห่าง 1 ตัวอักษร)
A B C D E F (ห่าง 2 ตัวอักษร)
A B C D E F G H I (ห่าง 3 ตัวอักษร)
A B C D E F G H I J K L M (ห่าง 4 ตัวอักษร)
34. ตอบ ข
ใช้การสังเกต
35. ตอบ ข
36. ตอบ ง
ขัดแย้งเรื่องทิศทางมากที่สุด
37. ตอบ ง
38. ตอบ ข
ข้อ ก เป็น radiation
ข้อ ข เป็น direction
ข้อ ค และ ง เป็น shape ธรรมดา
39. ตอบ ง
ดำบนพื้นเหลืองเป็นสีของป้ายจราจรทั่วไปซึ่งเป็นป้ายเตือน
40. ตอบ ง
เก้าอี้ทันตกรรม จะต้องมีความสามารถในการปรับเปลี่ยน
ค่อนข้างมาก เนื่องจากใช้ในการผ่าตัดด้วย
171
41. ตอบ ค
42. ตอบ ก
จังหวะในการออกแบบ เป็น 1 ใน 6 หลักการของการออกแบบเอกภาพ สมดุลย์ การเน้น ขัดแย้ง กลมกลืนและ จังหวะโดยจะมี
คุณสมบัติหลักๆคือ การซ้ำและการเน้น
43. ตอบ ข
โจทย์ถามว่า รูปร่าง (สองมิติ) ก็ต้องตอบสองมิติ คือ สามเหลี่ยม
44. ตอบ ก
45. ตอบ ข
46. ตอบ ข
47. ตอบ ก
48. ตอบ ค
49. ตอบ ก
ข้อ ก จะเลื่อนลงแต่ไม่กลิ้งตก
50. ตอบ ก
ความรู้รอบตัวทัวไป สองคณะนี้เป็นคณะที่เปิดสอนทางด้านสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่มากที่สุดของประเทศไทย ซึ่งอาจารย์นารถ
โพธิประสาท (14 พฤศจิกายน 2444 – 18 มิถุนายน 2497) สถาปนิก อาจารย์และผู้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาด้านสถาปัตยกรรม
ระดับปริญญาแห่งแรกของประเทศไทยที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้ร่วมสถาปนาวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ของประเทศ
ศาสตราจารย์พระพรหมพิจิตร ซึ่งศาสตราจารย์พระพรหมพิจิตร นี้เป็นศิษย์เอกของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยานริศรานุวัดติ-
วงศ์ จึงได้รับการสืบทอดปรัชญาทางสถาปัตยกรรมตามแนวทางของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ มาโดยตรง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางที่ได้ทรงเป็นผู้นำในการนำสถาปัตยกรรมไทยเข้าสู่ยุคใหม่
ส่วน อ.พระพรหมพิจิตร เป็นคณบดีคนแรกของคณะสถาปัตย์ศิลปากรมีผลงานการออกแบบคือ หอประชุมจุฬาฯ

ข้อสอบพร้อมเฉลย วิชาภาษาฝรั่งเศษ A-NET ปี 52

-->ข้อสอบพร้อมเฉลย วิชาภาษาฝรั่งเศษ A-NET ปี 52

วิธีดาวโหลดข้อสอบ


 คลิ๊กดาวน์โหลดไปจะเจอหน้าของ Adf.ly รอ 5 วินาที

จากนั้นคลิ๊กซ้ายใส่ ตรงที่คำว่า กดข้าม>

โหลดได้เลย ภาษาฝรั่งเศส

Choisissez la meilleure répons
1. Ça fait douze ans que ……………sa nouvelle.
1. je ne recois pas 2. je ne recevais pas
3. je n’ai pas reçu 4. je ne recevrai pas
2. Eric a dit que son neveu ………………la veille.
1. revenait 2. était revenu
3. est revenu 4. reviendrait
3. Après …………, tu vas au lit.
1. s’être douché 2. se doucher
3. avoir douché 4. t’être douché
4. Si nous ………….dans les Alpes cet hiver ?
1. irons 2. allons
3. allions 4. irions
5. Nous pourrons récupérer nos bagages après
que nous ………….la douane.
1. aurons passé 2. avons passé
3. serons passés 4. sommes passés
6. Je vous remercie de …………le coup de main
avant hier.
1. me donner 2. m’avoir donné
3. me donnerez 4. m’être donné
7. A votre place , nous ……………en vacances
en Autriche le mois prochain.
1. partirons 2. partirions
3. partions 4. serons parties
8. Si tu ………par la rue Marceau ce matin ,
tu ………….au bureau à l’heure.
1. passes , arriveras
2. passais , arriverais
3. avait passé , seras arrivé
4. étais passé , serais arrivé
9. Quelle pharse est correcte ?
1. Ces vedettes sont suivies par des admiratrices.
2. Le mur de ma chambre est orné des tableaux.
3. Les avenues sont bordées d’arbres.
4. Votre équipe a été battu l’an dernier.
10. Il est dommage que sa cousine ne ……………
pas demain.
1. viendra 2. vienne
3. viendrait 4. venait
11. Quelle pharse est incorrecte ?
1. La plupart des élèves sont en classe.
2. Un grand nombre de touristes annulent le
voyage.
3. Tout le monde partent pour Paris.
4. Toutes mes filles reviennent du Japon.
12. …………..drôle d’histoire il nous a racontée !
1. Que de 2. Quelle
3. Que 4. Comme
13. Nanette : Tu n’as pas oublié d’agneau ?
Richard : Non , je ……………ai pris un kilo.
1. te le 2. t’en
3. t’y 4. le lui
14. Sont-ils heureux ? Oui , ……………….
1. ils le sont 2. ils en sont
3. ils y sont 4. ils les sont
15. Après avoir appris une bonne nouvelle, elle est
……………..heureuse.
1. tout 2. tous
3. toute 4. toutes
16. Ces chemises sont ………………
1. oranges 2. vertes – foncé
3. bleu-marine 4. bleues – claires
17. Le client : ……………… , s’il vous plaît.
1. Un café et une salade des tomates
2. Un café et un gâteau du chocolat
3. Le café et la tarte aux fraises
4. Un café et une soupe de crevettes
18. Il nous faut des moyens de transport ……………
1. suffisant 2. suffisante
3. suffisantes 4. suffisants
19. C’est …….orphelins …….s’intéresse ce ministre.
1. de , qui 2. aux . qui
3. aux , que 4. de , que
20. Didier : Est-ce que tu m’apportes des disques ,
n’est-ce pas ?
Pascal : Non , ……………….
1. tant 2. rien
3. aucun 4. autant
21. Dites-moi …………….vous pensez de mon boulot.
1. ce que 2.à quoi
3. de quoi 4. ce dont
22. Votre parapluie est identique à ……………
1. celui du mien 2. celle de la mienne
3. ce du mien 4. celui de la mienne
23. Mon fils adore ………nature , c’est la raison pour
laquelle il fait souvent………….escalade.
1. la , l’ 2. de la , de l’
3. de la , l’ 4. la , de l’

24. …………vous plaît dans ce grand magasin ?
Ce vase.
1. Qui est-ce qui 2. Qui est-ce que
3. Qu’est-ce qui 4. Qu’est-ce que
25. Je me demande ………..s’est produit avant hier.
1. ce qui 2. ce que
3. si 4. qui
26. Après des jours d’hésitation , il s’est mis ………
reprendre le travail.
1. à 2. de
3. par 4. en
27. Quelle pharse est incorrecte ?
1. Lisa me manque.
2. Guillaume a manqué une reunion.
3. Ce plat manque goût
4. Il ne manque pas son autobus.
28. Parmi ces candidats , ………..sont les mieux
qualifiés ?
1. quels 2. lesquelles
3. quelles 4. lesquels
29. Quelle préposition est incorrecte ?
1. L’homme aux yeux verts est acteur.
2. Je l’ai remercié avec un sourire.
3. Il est satisfait de son sort.
4. Elle n’a plus d’argent sur elle.
30. Sur le portail , il y avait une pancarte qui
disait : Nous reviendrons ………….un quart d’
heure.
1. il y a 2. depuis
3. dans 4. à partir de
31. …………a le droit de s’exprimer.
1. Chacun 2. Certains
3. Chaque 4. Quelque chose
32. Xavier : Tu iras au musée d’Orsay cette fois-ci ?
Sébastien : Sûrement , je [ j’ ] ………….visiterai.
1. en 2. y
3. le 4. lui
33. Rentre chez toi ……………………il ne pleuve.
1. afin qu’ 2. jusqu’à ce qu’
3. avant qu’ 4. puisqu’
34. Tes tartes au fromage sentent très …………..
1. bon 2. bons
3. bonne 4. bonnes
35. C’est Charlotte qui danse …………de notre classe.
1. meilleure 2. mieux
3. la meilleure 4. le mieux
36. Ces cravates coutent si ……………..
1. cher 2. chère
3. chers 4. chères
37. Après une longue journee au travail ,Louis est épuisé.
Il se dit : ………………
1. Je la rend folle. 2. Je n’en peux plus
3. Je m’en veux 4. Je m’en sers
38. Adriane : Céline , occupe-toi de tes affaires !
…………………………
1. Ça ne veut rien dit
2. Ça ne vaut pas la peine
3. Ça ne te regarde pas
4. Comment ça se fait ?
39. Elsa dit souvent des mensonges mais je ne la crois pas .
Je lui dis : …………………
1. Tu en as marre
2. Mon oeil !
3. Prompte rétablissement !
4. Je ne crois pas mes yeux.
40. Victor a beau parler plus fort , ………………
1. tout le monde le trouve charmant
2. personne ne l’écoute
3. il me rend folle
4. ça ne se fait pas.
41. Zazie : Des escargots ? Oh non , ………
1. c’est écoeurant
2. ça me donne de l’appetit
3. c’est inutile
4. ça vaut le coup
42. Chassez l’intrus
1. C’est donné 2. C’est hors de prix
3. C’est coûteux 4. C’est trop cher
43. Christophe : Ça t’intéresse de passer une semaine
en Corse ?
Patrice : …………………………
1. Oui , je ne le veux pas
2. Ça ne me dit rien
3. Non , je n’aime pas le Nord
4. Ce n’est pas la peine.
44. Béatrice a des soucis , je la console en lui disant
...............................
1. Ça va te coûter cher
2. Ça va s’arranger
3. C’est bien fait !
4. Pleure plus fort
45. Au concert de Jean-Jacques Goldman , il ya
tellement de monde. C’est le grand succès
de l’année . On se dit :……………………
1. Quel Monde ! 2. Quelle foule !
3. Que c’est pire ! 4. Quelles chansons !

46. Marc : Je passerai te chercher demain soir vers six
heures. …………………?
Mylene : Oui , pas de probleme.
Quelle expression ne peut pas être utilisée dans
cette situation ?
1. Ça ira 2. Ça te convient
3. Ça te va 4. Ça suffit pour toi
47. Philippe : Est-ce que tu seras disponible ce
week-end ?
Liliane : Oh chéri . …………………………
1. Il y a quelque chose de spécial ?
2. Non , je serai libre.
3. Ne mets pas tes pieds dans mes affaires !
4. Il ne faut pas exagérer.
48. Karim est fâché contre son copain. Il lui dit :………
Comment oses-tu dire ça ?
1. Que tu es adorable !
2. Tu plaisantes ?
3. Pour qui tu me prends ?
4. Ça te fait du mal ?
49 . Ma tante n’a pas vu son amie depuis vingt ans ,
elle lui demande :
1. Qu’as-tu ?
2. Comment tu y vas ?
3. Il me manque.
4. Qu’est-ce que tu deviens ?
50. Maman : Comment s’est passé ta journee à l’école?
Junior : ………………………
1. Comme tu es curieuse !
2. Je m’en moque.
3. Formidable !
4. C’est trop bête.
51. Nicolas est au volant , il fait du 130 . Où est-il ?
1. En classe de maths.
2. Sur l’autoroute.
3. Au bureau , il est en train de compter
4. Dans un hypermarché.
52. Comment écrire 2590 en français ?
1. deux milles cinq cent quatre-vingts-dix
2. deux milles cinq cents quatre-vingt-dix
3. deux mille cinq cents quatre-vingt-dix
4. deux mille cinq cent quatre-vingt-dix
53. A la station balnéaire en août, il y a toujours
des …………
1. pompistes 2. vacanciers
3. sommeliers 4. ouvreuses
54. Pour emprunter l’autoroute , il faut payer………
1. l’amende 2. l’essence
3. le permis 4. le péage
55. Afin que ma tante soit au courant de ma nouvelle ,
je lui envoie…….
1. l’ordinateur
2. le répondeur
3. le courrier électronique
4. l’enveloppe timbré
56. Combien coûtent ces chaussures ?
Vingt euros …………… , madame.
1. le morceau 2. la paire
3. la coupe 4. la pièce
57. A la préfecture , les étrangers y demandent……….
1. la carte orange 2. la carte de séjour
3. la carte grise 4. la carte bleue
58. On veut acheter du tabac , on va chez ……………..
1. le confisier 2. le buraliste
3. le bijoutier 4. le mercier
59. “ On , ce n’est pas vrai , cette tarte contient deux
fèves !”
On entend cette pharse à quelle fête ?
1. Epiphanies 2. Pâques
3. Chandeleur 4. Toussaints
60. Quelle est la spécialité de Provence?
1. La crêpe 2. Le cidre
3, Le choucroûte 4. La bouillabaise
61. On organise le festival de la bande dessinée à ………
1. Avignon 2. Angoûlème
3. Limoges 4. La Rochelle
62. A Paris , si on veut aller à Strasbourg , on prend le
train à ……….
1. la gare de Lyon 2. la gare du Nord
3. la gare de L’Est 4. la gare de Montparnasse
63. ………..est le port le plus important dans
le Nord.
1. Bordeaux 2. Marseille
3. Le Havre 4. Toulon
64. Si je veux visiter les menhirs de Carnac, il faut
que j’aille dans quelle région?
1. En Bretagne 2. En Normandie
3. En Bourgogne 4. En Aquitaine
65. Quelle est la ville forteresse qui se trouve en France?
1. Lyon 2. Marseille
3. Carcassonne 4. Brest
66. Charlemagne a inventé l’école en quelle année ?
1. En 989 2. En 987
3. En 789 4. En 798

Lisez les trois textes et répondez aux questions.
67-70
En France la semaine légale de travail est passée
de 39 heures à 35 heures. L’objectif était de diminuer
le nombre de chômeurs , qui avait atteint 3 millions
au début des année 90.
De nos jours , le taux de chômage a un peu regressé
mais il reste toujours trop élevé et les indemnités de
chômage sont très coûteuses.
67. Combien d’heures par mois peuvent travailler les
Français ?
1. 39 2. 35
3. 140 4. 160
68. Que veut dire le mot “ diminuer “ ?
1. augmenter 2. baisser
3. agrandir 4. varier
69. Quelle phrase n’est pas vraie ?
1. Il y a toujours des chômeurs en France.
2. Les chômeurs reçoit de l’aide du gouvernement.
3. Les indemnités coûtent cher.
4. Il reste plus de 3 millions de chômeurs aujourd’hui.
70. Les chômeurs sont …………………
1. ceux qui n’ont pas de logement.
2. ceux qui n’ont pas de boulot.
3. ceux qui habitent dans le HLM.
4. ceux qui sont employés de l’Etat.
71-75
71. Qui peut être Dumont ?
1. l’ancien ami de Jacques
2. le petit ami d’André
3. le mari de Colette
4. la femme d’André
72. Quelle peut être la profession d’André ?
1. avocat
2. homme d’affaires
3. médecin
4. employé dans un hotel
73. En quelle saison André et sa femme viendront à Paris ?
1. Au printemps 2. En été
3. En automne 4. En hiver
74. Que veut dire le mot “ se porte bien “ ?
1. va bien 2. marche bien
3. tient bien 4. commence bien
75. Quelle pharse n’est pas vraie ?
1. Jacques et André étudiaient ensemble.
2. La femme d’André ne connaît pas la femme de
Jacques.
3. Jacques est demandé de réserver une chamber d’
hôtel.
4. Quelqu’un dans la famille d’André est malade.
76-80
Le départ pour la classe de neige avait eu lieu la
veille, en autocar. Mais dix jours plus tôt s’étaitpro
duit un drame , dont on avait montré des images aux
informations télévisés: un poids lourd ayant percuté
un autocar scolaire , plusieurs enfants étaient morts
brulés.
Le lendemain se tenait à l’école une réunion
pour preparer la classe de neige.
Les parents devaient recevoir les dernières
instructtions concernant le trousseau de leurs enfants
, les habits qu’il fallait marquer , les enveloppes
timbrés dont il fallait les munir pour qu’ils écrivent à
la maison , les coups de téléphone qu’en revanche il
valait mieux éviter, sauf cas de force majeure , afin
qu’ils se sentent pleinement là où ils seraient et non
retenus comme par un fil à leur milieu familial. Cette
dernière consigne heurta plusieurs mères :ils étaient
bien petits encore.......
La maitresse , patiemment , répète que c’était
dans leur interêt. Le principal objectif d’un tel séjour
était de leur apprendre à voler de leurs propres ailes.
76 . En général ,quand partent les enfants pour la classe
de neige ?
1. au mois de février
2. au mois d’avril
3. au mois d’août
4. au mois de novembre
77. Qu’est-ce qui s’est passé dix jours plus tôt ?
1. Il y a eu un grave accident devant l’école.
2. Les écoliers sont passés à la télévisions.
3. Un autocar a été heurté par un camion.
4. Tous les enfants sont arrivés sain et sauve.
130
78. Quelle pharse est vraie ?
1. Les enfants doivent éviter de donner le coup
de fil aux parents.
2. Il ne faut pas que les parents fassent des marques
sur les vêtements de leurs enfants.
3. Il est interdit de donner la nouvelle aux parents.
4. Les pères sont plus inquiètes que les mères.
79.Quel est le but de ce séjour ?
1. Les enfants peuvent faire du ski nautique.
2. Les enfants apprennent à voler.
3. Les enfants savent comment vivre sans parents
4. Les enfants s’amusent bien entre eux.
80. En France , dans quelle montagne est-ce qu’on ne
peut pas faire du ski ?
1. Dans les Alpes
2. Dans les Pyrénées
3. Dans le Jura
4. Dans le Massif Central
131
เฉลย 31 ภาษาฝรั่งเศส
Réponses
1. ตอบ 3 : Ça fait + เวลา + que + ประโยคปฏิเสธ + passé
composé
2. ตอบ 2 : หากประโยคนำในรูป indirect เป็นประโยคที่เกิดขึ้น
ในอดีต และประโยคย่อยที่ตามมาเกิดขึ้นในอดีตซึ่ง
สังเกตจากคำว่า la veille = วันก่อน
ต้องใช้ plus-que-parfait
3. ตอบ 4 : หลัง après ต้องใช้ infinitif passé ซึ่งประโยคนี้ต้อง
ใช้กริยา être เป็นกริยาช่วยและ se ต้องเปลี่ยนเป็น
te ตามประธานของประโยค
4. ตอบ 3 : ประโยคนี้เป็นการเชิญชวน จึงใช้รูปประโยค
si + imparfait + ?
5. ตอบ 1 : ประโยคนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตทั้งสอง
เหตุการณ์จึงใช้ futur simple สำหรับเหตุการณ์ที่เกิด
ภายหลังส่วนเหตุการณ์ที่เกิดก่อนใช้ futur antérieur
และ ในประโยคนี้มีกรรมตรงคือ la douane จึงเปลี่ยน
กริยาช่วยจาก être เป็น avoir
6. ตอบ 2 : หลัง de ใช้ infinitif présent หรือ infinitif passé
ซึ่งในประโยคนี้ใช้ infinitif passé เนื่องจากมีคำว่า
avant hier ซึ่งบอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วในอดีต
7. ตอบ 2 : ประโยคนี้มีคำว่า à votre place จึงใช้ conditionnel
présent
8. ตอบ 4 : คำว่า ce matin เป็นตัวบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วใน
อดีต จึงต้องใช้
si + plus-que-parfait + conditionnel passé
9. ตอบ 3 : ประโยค passif กริยาบางตัวเป็นกริยายกเว้น ต้องใช้
de + nom แทน par และการ accord ต้องถูกต้องตาม
ประธาน
10. ตอบ 2 : ในประโยคนี้มีสำนวน Il est dommage que ซึ่งต้อง
ใช้ subjonctif ในประโยคย่อย
11. ตอบ 3 : tout le monde ตามด้วยกริยาบุรุษที่สามเอกพจน์
12. ตอบ 2 : Quel,Quelle, Quels,Quelles+[ adj ] + nom+[ adj ]!
Que de + nom pluriel !
Comme , Que + pharse + !
13. ตอบ 2 ; ประโยคที่ลงท้ายด้วยตัวเลขหรือจำนวนนับ เช่นใน
ประโยคนี้มีคำว่า un kilo ใช้ en
14. ตอบ 1 : le neutre ใช้แทน adjectif คือคำว่า heureux
15. ตอบ 1 : tout + adj เพศชายหรือหญิงที่ขึ้นต้นด้วยสระ
ส่วน toute + adj เพศหญิงเอกพจน์ที่ขึ้นต้น
พยัญชนะ และ toutes + adj เพศหญิงพหุพจน์ที่
ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ
16. ตอบ 3 : สีดังต่อไปนี้ห้ามเปลี่ยนรูป : orange , citron ,
marron , ……-foncé , ……- clair , …….-marine
เป็นได้เพียงเอกพจน์เพศชาย
17. ตอบ 4 : ในที่นี้เป็นการสั่งอาหารต้องบอกเป็นจำนวนที่ต้องการ
และ ส่วนประกอบของอาหารต้องใช้ de + nom
18. ตอบ 4 : adjectif ขยายคำว่า moyens ไม่ใช่ transport
19. ตอบ 3 : s’intéresser à + nom และ C’est + préposition + nom+que
20. ตอบ 3 : โจทย์ถามว่าเธอนำแผ่นเสียงมารึเปล่า ต้องตอบ aucun
ซึ่งแปลว่าไม่ได้นำมาสักแผ่น แผ่นเสียงเป็นเพศชายจึง
ใช้ข้อนี้
21. ตอบ 1 : ce que มาจาก Qu’est-ce que ซึ่งเป็นการถอดรูปมาเป็น
ประโยค indirect
22. ตอบ 1 : ร่มเป็นคำนามเพศชายเอกพจน์ จึงใช้ celui
23. ตอบ 4 : กริยาแสดงความชอบหรือเกลียด เช่น adorer + le , la ,
les ส่วน faire + de + activités
24. ตอบ 3 : ประโยคนี้มีเพียง กรรมรอง และ กริยา ซึ่ง ขาดประธาน
ที่เป็นสิ่งของ จึงใช้ Qu’est-ce qui
25. ตอบ 1 : ce qui มาจากประโยคที่เป็น
direct : Qu’est-ce qui s’est produit ? = เกิดอะไรขึ้น
26. ตอบ 1 : se mettre à + infinitif = commencer à + infinitif
= เริ่มต้นที่จะ
27. ตอบ 3 : manquer ในข้อ 1 ใช้เพื่อความหมายว่า คิดถึง
manquer + nom ในข้อ 2 และ 4 ใช้ในความหมายว่า พลาด
ส่วนข้อ 3 ต้องแก้เป็น manquer de + nom จะเป็นโครง
สร้างที่ถูกต้อง มีความหมายว่า ขาด
28. ตอบ 4 : candidats เป็นคำนามเพศชายพหูพจน์ และ quels + nom
ส่วน lesquels เป็นสรรพนาม
อาจสังเกต ว่าคำนามนั้นเป็นเพศและพจน์อะไรได้จาก
adjectif ได้ด้วย
29. ตอบ 2 : ต้องแก้เป็น remercier quelqu’un de + nom ในที่นี้จะแปล
ว่า ขอบคุณด้วย……………..
30. ตอบ 3 : revenir ในที่นี้กระจายเป็น futur simple ซึ่งพุดถึงอนาคต
ต้องใช้ dans
31. ตอบ 1
32. ตอบ 3 : visiter + สถานที่ ซึ่งเป็นกรรมตรง
33. ตอบ 3 : afin que + subjonctif = เพื่อที่ว่า , jusqu’a ce que +
Subjonctif = จนกระทั่ง ,avant que + ne + subjonctif
= ก่อนที่จะ , puisque + indicatif = ในเมื่อ , เนื่องจาก

34. ตอบ 1 : sentir bon = มีกลิ่นหอม ห้ามเปลี่ยนรูป เป็นได้เพียง bon
35. ตอบ 4 : de notre classe เป็นตัวที่บอกว่าต้องใช้ประโยคเปรียบ
เทียบขั้นสูงสุด
กริยาในประโยคเป็นกริยาที่ไม่ใช่ être จึงใช้ได้เพียง
le และ le plus bien ต้องเปลี่ยนเป็น le mieux
36. ตอบ 1 : coûter cher = มีราคาแพง ห้ามเปลี่ยนรูป แต่หากใช้
กริยา être เปลี่ยนรูปได้
37. ตอบ 2 : หลังจากวันทำงานที่ยาวนาน Louis บอกกับตัวเองว่า
ผมไม่ไหวแล้ว
ข้อ 1 แปลว่า ผมทำให้หล่อนคลั่ง
ข้อ 3 แปลว่า ผมโกรธ
ข้อ 4 แปลว่า ผมใช้มัน
38. ตอบ 3 : Céline ยุ่งแต่เรื่องของเธอเถอะ เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเธอนะ
ข้อ 1 แปลว่า มันไม่มีความหมายใดๆ
ข้อ 2 แปลว่า ไม่จำเป็น
ข้อ 4 แปลว่า เป็นอย่างนั้นได้อย่างไร
39. ตอบ 2 : Elsa โกหกบ่อยครั้งแต่ฉันไม่เชื่อหล่อน ฉันเลยบอก
หล่อนว่า อย่ามาแหกตากันเลย ไม่เชื่อหรอก
ข้อ 1 แปลว่า เธอเบื่อ
ข้อ 3 แปลว่า หายจากไข้หรือฟื้นตัวไวๆนะ
ข้อ 4 แปลว่า ฉันไม่เชื่อสายตาตัวเองเลย
40. ตอบ 2 : ป่วยการที่ Victor จะพูดเสียงดัง ไม่มีใครสักคนฟัง
เขาเลย (avoir beau + inf = ป่วยการที่จะ…)
ข้อ 1 แปลว่า ทุกคนพบว่าเขามีเสน่ห์
ข้อ 3 แปลว่า เขาทำให้ฉันคลั่ง
ข้อ 4 แปลว่า เป็นสิ่งที่ไม่ทำกัน
41. ตอบ 1 : หอยทากน่ะเหรอ ไม่นะ น่าคลื่นไส้จัง
ข้อ 2 แปลว่า มันทำให้ฉันเจริญอาหาร
ข้อ 3 แปลว่า มันไร้ประโยชน์
ข้อ 4 แปลว่า มันมีประโยชน์ สมควรทำ
42. ตอบ 1 : เหมือนได้เปล่า แสดงว่า ไม่แพง ส่วนข้ออื่นที่เหลือ
แปลว่า แพง ทั้งหมด
43. ตอบ 2 : Christophe : เธอสนใจที่จะไป Corse สักหนึ่งสัปดาห์
ไหม Patrice ตอบว่า ฉันไม่สนใจ
ข้อ 1 แปลว่า สนใจ ฉันไม่ต้องการมัน
ข้อ 3 แปลว่า ไม่ ฉันไม่ชอบทางเหนือ ซึ่ง Corse อยู่
ทางตอนใต้
ข้อ 4 แปลว่า ไม่จำเป็น
44. ตอบ 2 : Béatrice มีปัญหา ฉันเลยปลอบใจหล่อน โดยบอก
หล่อนว่า เดี๋ยวจะดีขึ้นเอง
ข้อ1 แปลว่า เดี๋ยวเธอจะโดนเอาคืนมากกว่านี้
ข้อ 3 แปลว่า สมน้ำหน้า
ข้อ 4 แปลว่า ร้องไห้ให้ดังกว่านี้
45. ตอบ 2 : คอนเสิรต์ของ Jean-Jacques Goldman มีคนมากมาย
เป็นความสำเร็จแห่งปี เราบอกกับตัวเองว่า คนเยอะจังเลย
ข้อ 1 แปลว่า ช่างเป็นโลกที่แย่จัง
ข้อ 3 แปลว่า แย่จัง
ข้อ 4 แปลว่า เพลงแย่จัง
46. ตอบ 4 : ฉันจะไปรับเธอพรุ่งนี้เย็นประมาณหกโมง ประโยคที่
ใช้ได้คือข้อ 1 2 และ 3ที่แปลในความหมายใกล้เคียงกัน
ว่า สะดวกไหมข้อที่ใช้ไม่ได้คือข้อ 4 ซึ่งแปลว่า มันพอ
ไหมสำหรับเธอ
47. ตอบ 1 : เธอจะว่างไหมสุดสัปดาห์นี้ โอ ที่รัก มีอะไรพิเศษหรือคะ
ข้อ 2 แปลว่า ไม่ ฉันจะว่าง ข้อ 3 แปลว่า อย่ามายุ่งเรื่อง
ของฉัน
ข้อ 4 แปลว่า อย่าพูดเกินจริง
48. ตอบ 3 : Karim โกรธเพื่อน เขาบอกกับเพื่อนว่า เธอคิดว่าฉันเป็น
ใคร เธอกล้าดีอย่างไรถึงพูดเช่นนี้
ข้อ 1 แปลว่า เธอน่ารักจัง
ข้อ 2 แปลว่า เธอล้อเล่นหรือเปล่า
ข้อ 4 แปลว่า มันทำให้เธอเจ็บหรือ
49. ตอบ 4 : ป้าของเขาไม่เจอเพื่อนมาสิบปีแล้ว หล่อนถามเขาว่า
เป็นยังไงบ้าง
ข้อ 1 แปลว่า เธอเป็นอะไรไป
ข้อ 2 แปลว่า เธอไปที่นั่นอย่างไร
ข้อ 3 แปลว่า ฉันคิดถึงเขา
50. ตอบ 3 : แม่ถามว่า เป็นอย่างไรบ้างที่โรงเรียน ลูกตอบว่า วิเศษ
ไปเลยครับ
ข้อ 1 แปลว่า เธอช่างสอดรู้จัง
ข้อ 2 แปลว่า ฉันไม่สนใจ
ข้อ 4 แปลว่า แย่จัง หรือ โง่จัง
51. ตอบ 2 : Nicolas ขับรถด้วยความเร็ว 130 ต่อชั่วโมง เขาอยู่ที่
ไหนตอนนี้ เขาอยู่บนทางด่วน
ข้อ 1 แปลว่า ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์
ข้อ 3 แปลว่า ที่ทำงาน เขากำลังนับจำนวน
ข้อ 4 แปลว่า ในไฮเปอร์มาร์เก็ต
52. ตอบ 4 : การเขียน 2590 เป็นภาษาฝรั่งเศสต้องเขียนดังนี้ เพราะ
คำว่า mille ซึ่งแปลว่าพัน จะไม่เติม s
ส่วนหลักร้อย cent หากเป็นร้อยถ้วน เช่น สองร้อย 200
จึงจะเติม s ได้
ส่วน quatre-vingt จะเติม s ได้ถ้าเป็น แปดสิบถ้วน
quatre-vingts เท่านั้น
133
53. ตอบ 2 : ณ สถานที่ตากอากาศชายทะเลในเดือนสิงหา มีเสมอ
นักท่องเที่ยวมากมาย
ข้อ 1 แปลว่า พนักงานดับเพลิง
ข้อ 3 แปลว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์
ข้อ 4 แปลว่า พนักงานเดินตั๋วในโรงหนัง
54. ตอบ 4 : เพื่อใช้ทางด่วนในฝรั่งเศสต้องจ่ายค่าผ่านด่าน
ข้อ 1 แปลว่า ค่าปรับ
ข้อ 2 แปลว่า น้ำมัน
ข้อ 3 แปลว่า ใบอนุญาตขับขี่
55. ตอบ 3 : เพื่อที่ป้าของฉันจะทราบข่าวคราวของฉัน
ฉันส่งอีเมล์ไปให้หล่อน
ข้อ 1 แปลว่า เครื่องคอมพิวเตอร์
ข้อ 2 แปลว่า เครื่องตอบรับโทรศัพท์
ข้อ 3 แปลว่า จดหมายติดแสตมป์
56. ตอบ 2 : รองเท้าราคาเท่าไหร่ ยี่สิบยูโร ต่อคู่
57. ตอบ 2 : ที่แขวงจังหวัด ชาวต่างชาติไปยื่นคำร้องขอ บัตรพำนัก
ในฝรั่งเศส ตามกฎหมาย หากชาวต่างชาติจะพำนักใน
ฝรั่งเศสมากกว่าสามเดือนต้องยื่นขอบัตรนี้
58. ตอบ 2 : เราต้องการซื้อยาสูบ เราไปที่ร้านขายยาสูบ
ข้อ 1 ร้านขายลูกอม ช็อคโกเลต
ข้อ 3 ขายเครื่องประดับ
ข้อ 4 ร้านขายอุปกรณ์เย็บปักถักร้อย
59. ตอบ 1 : โอ ไม่จริง พายนี้มีตุ๊กตาเซรามิคสองอันแน่ะ เราได้ยิน
ประโยคนี้ในเทศกาล Epiphanies ซึ่งจะมีขึ้นหนึ่งสัปดาห์
หลังปีใหม่ เราจะทาน galette des rois ซึ่งจะมีตุ๊กตา
เซรามิคซ่อนอยู่เทศกาลนี้เราระลึกถึงกษัตริย์จากหลาย
มุมโลกที่มาเข้าเฝ้าพระเยซูคริสต์ที่ประสูติ ณ เบธเลเฮ็ม
ข้อ 2 เทศกาลอีสเตอร์
ข้อ 3 เทศกาล Chandeleur นี้เราทำเครปทาน
ข้อ4 เป็นเทศกาลที่เราระลึกถึงนักบุญต่างๆ และ คนที่
เสียชีวิตไปแล้ว
60. ตอบ 4 : อะไรคืออาหารพิเศษของแคว้น โพรวองซ์ คำตอบคือ
la bouillabaise ซึ่งเป็นซุปปลาและอาหารทะเลใส่
ไวน์ขาว
Le cidre เป็นเหล้าแอปเปิ้ลซึ่งผลิตในแคว้น Normandie
และ Le choucroute เป็นอาหารที่ประกอบไปด้วย
กระหล่ำปลีดองและไส้กรอกเป็นอาหารของแคว้น
Alsace ซึ่งอาหารนี้ได้อิทธิพลมาจากเยอรมัน
61. ตอบ 2 : เราจัดเทศกาลหนังสือการ์ตูนในแต่ละปีที่เมือง
Angoûlème เมือง Avignon จัดเทศกาลละครในฤดูร้อน
เมือง Limoges จัดเทศกาลละครจากประเทศที่ใช้ภาษา
ฝรั่งเศส เมือง La Rochelle จัดเทศกาล ซึ่งแข่งขันการ
ร้องเพลง
62. ตอบ 3 : ที่ปารีส หากเราต้องการเดินทางไปเมือง Strasbourg ที่อยู่
ติดประเทศเยอรมัน เราต้องไปขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟ
สายตะวันออก
63. ตอบ 3 : Le Havre เป็นท่าเรือที่สำคัญที่สุดทางตอนเหนือของฝรั่งเศส
Marseille สำคัญที่สุดทางตอนใต้
64. ตอบ 1 : หากฉันอยากชม les menhirs de Carnac ซึ่งเป็นแท่งหิน
ที่มีหลายร้อยต้น สันนิษฐานว่าเคยใช้เป็นแท่นบูชาและใช้
ป้องกันตัวเองในการล่าสัตว์ในยุคโบราณ ฉันต้องไปใน
แคว้น Bretagne
65. ตอบ 3 : เมือง Carcassonne เป็นเมืองป้อมปราการที่อยู่ทางตอนใต้
ของฝรั่งเศส
66. ตอบ 3 : กษัตริย์ Charlemagne สร้างโรงเรียนในปี 789
67 – 70
ในประเทศฝรั่งเศสชั่วโมงในการทำงานที่กฎหมายกำหนดไว้ได้
เปลี่ยนแปลงจาก สามสิบเก้าชั่วโมงเป็นสามสิบห้าชั่วโมง จุดประสงค์
แห่งการเปลี่ยนแปลงนี้คือต้องการลดจำนวนคนตกงานที่มีสูงถึงสาม
ล้านคนตั้งแต่ต้นปี 90 ในปัจจุบัน ในปัจจุบันจำนวนคนตกงานลดลงเล็ก
น้อยแต่ก็ยังคงเป็นจำนวนที่มาก และเงินช่วยเหลือผู้ที่ตกงานก็ยังถูกจ่าย
มากมาย
67. ตอบ 3 : คนฝรั่งเศสสามารถทำงานกี่ชั่วโมงต่อเดือน
ตอบร้อยสี่สิบ ( 35 x 4 = 120 )
68. ตอบ 2 : คำว่า diminuer แปลว่า ลดลง หมายถึง baisser
69. ตอบ 4 : ประโยคไหนไม่เป็นความจริง ข้อ 4 ยังคงเหลือคนตก
งานสามล้านคน ไม่จริงเนื่องจากเนื้อเรื่องบอกว่าใน
ปัจจุบันลดลง
70. ตอบ 2 : คนตกงานคือ คนที่ไม่มีงานทำ
71 –75
Jacques เพื่อนรัก
จดหมายฉบับล่าสุดของนายทำให้ฉันดีใจมาก ก่อนอื่นฉันขอ
แจ้งข่าวดี ฉันตั้งใจจะมาอยู่ปารีสต้นเดือนเมษายนประมาณ สิบห้าวัน
และฉันดีใจล่วงหน้าที่จะได้เจอนายอีกครั้ง และ พร้อมกันนี้ ฉันหวัง
ว่าทางครอบครัวนายคงสบายดี
Colette จะมาพร้อมกับฉัน และ เธอยินดียิ่งที่จะได้ทำความรู้จัก
ภรรยานาย วิธีนี้เราสามารถปล่อยให้ภรรยา ทั้งสองของเราได้พูดคุย
กันสักบ่ายวันหนึ่ง และฉันกับนายก็จะได้อยู่ด้วยกับเหมือนตอนที่เรา
สองคนอยู่ ม. ปลาย เรื่องธุรกิจกำลังไปได้สวยในขณะนี้ และก็หวัง
ว่ามันจะดำเนินต่อไปเช่นนี้
134
หวังว่าคนไม่มีคนไข้มากเกินไปในเดือนเมษายน แต่อย่างไร
เรื่องแบบนี้มันกำหนดไม่ได้โชคดีนะเนี่ยที่ครอบครัวเราสบายดีกัน
ทุกคน ฉันได้ไปดื่มกับ Dumont มาวันก่อน เขาถามถึงข่าวนายด้วย
ธุรกิจของเขาก็ไปได้สวยมาก เกือบลืม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ จะขอนาย
จองห้องที่โรงแรม grand hôtel สักห้องคืนวันที่ 5 เมษายน หวังว่าคง
ได้อ่านจดหมายนายในไม่ช้านี้
ฝากความระลึกถึงภรรยานายด้วยนะ
รักเพื่อน จาก André
71. ตอบ 1 : Dumont อาจเป็นใคร ตอบ เพื่อนเก่าของ Jacques
72. ตอบ 3 : André น่าจะทำอาชีพอะไร ตอบ แพทย์ เพราะได้
พูดถึงคนไข้
73. ตอบ 1 : ในฤดูใด André กับภรรยาจะมาปารีส ใบไม้ผลิ
เนื่องจากเป็นต้นเดือนเมษายน
74. ตอบ 1 : คำว่า se porte bien แปลว่า สบายดี
75. ตอบ 4 : ประโยคใดไม่เป็นความจริง ตอบ ใครบางคนใน
ครอบครัว André ป่วย
76 – 80
เด็กๆไปเรียนคอร์สฤดูหนาวโดยรถทัวร์เมื่อวันก่อน แต่สิบ
วันก่อนหน้านั้นได้เกิดเรื่องน่าเศร้า
เนื่องจากข่าวทางโทรทัศน์ได้เสนอภาพอุบัติเหตุระหว่าง
รถบรรทุกที่พุ่งชนรถทัวร์นักเรียน มีเด็กหลายคนเสียชีวิตจากการ
ถูกไฟครอก วันรุ่งขึ้นทางโรงเรียนจึงจัดการประชุมเพื่อเตรียม
การไปเรียนคอร์สฤดูหนาว
พ่อแม่ได้รับข้อกำหนดต่างๆ เพื่อจะเตรียมสิ่งของให้กับ
เด็กๆ เสื้อผ้าต้องถูกทำเครื่องหมายไว้ และยังต้องเตรียมซอง
จดหมายติดแสตมป์ซึ่งเด็กๆจะได้ส่งข่าวถึงที่บ้าน สำหรับการ
โทรศัพท์เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงยกเว้นกรณีสำคัญจริงๆ เพื่อที่
พวกเด็กๆจะได้รู้สึกเป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องถูกยึดติดกับโทรศัพท์
ทางบ้าน ข้อกำหนดสุดท้ายนี้กระทบกระเทือนแม่ของเด็กหลาย
คนที่เป็นห่วงลูกๆ ซึ่งอ้างเหตุผลเช่น เด็กๆ ยังเล็กอยู่เลย คุณครูซึ่ง
ต้องอดกลั้นอย่างมากในเรื่องนี้กล่าวว่า สิ่งที่ขึ้นอยู่กับความสนใจ
ของแต่ละคน ไม่ได้เป็นการบังคับ จุดประสงค์หลักของการไป
เรียนคอร์สฤดูหนาวก็คือ ต้องการให้เด็กๆ เรียนรู้ที่จะอยู่ได้ด้วย
ตัวเอง
หมายเหตุ การไปเรียนคอร์สฤดูหนาวในประเทศฝรั่งเศสจะ
ไปในฤดูหนาวซึ่งจะแบ่งช่วงเวลาเรียนคือ ช่วงเช้าถึงบ่ายเด็กๆ
จะเรียนวิชาทั่วๆไปเหมือนที่เรียนที่โรงเรียน และหลังจากนั้น
จะให้เด็กๆได้เรียน การเล่นสกี เพราะฉะนั้นจึงมักจัดในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นฤดูหนาวที่หิมะเหมาะสมที่สุดในการเล่นสกี
76. ตอบ 3 : เกิดอะไรขึ้นเมื่อสิบวันก่อน รถทัวร์ถูกชนโดยรถบรรทุก
77. ตอบ 1 : โดยปกติเด็กๆ ไปเรียนคอร์สฤดูหนาวเมื่อไหร่ ตอบ
กุมภาพันธ์ เนื่องจากเป็นเดือนเดียวในโจทย์ที่อยู่ใน
ฤดูหนาว นักเรียนสามารถสังเกตได้จาก คำว่า neige
ที่แปลว่าหิมะ
ข้อ 2 อยู่ในฤดูใบไม้ผลิ
ข้อ 3 อยู่ในฤดูร้อน
ข้อ 4 อยู่ในฤดูใบไม้ร่วง
78. ตอบ 1 : ประโยคไหนเป็นความจริง ตอบ 1 เด็กๆควรหลีกเลี่ยง
การโทรศัพท์ถึงทางบ้าน
ข้อ 2 พ่อแม่ต้องไม่ทำเครื่องหมายบนเสื้อผ้าของเด็กๆ
ข้อ 3 ห้ามเด็กๆส่งข่าวถึงพ่อแม่
ข้อ 4 พ่อกังวลใจมากกว่าแม่
79. ตอบ 3 : อะไรคือจุดประสงค์ของการไปเรียนคอร์ส ฤดูหนาว
ต้องการให้เด็กๆ เรียนรู้ที่จะอยู่โดยไม่มีพ่อแม่
ข้อ 1 เด็กๆสามารถเล่นสกีน้ำ
ข้อ 2 เด็กเรียนรู้ที่จะบิน
ข้อ 4 เด็กๆ สนุกกันเอง
80. ตอบ 4 : ในประเทศฝรั่งเศส ภูเขาใด ไม่สามารถเล่นสกีได้
ตอบ Massif central